مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  21 مهر 1401

وزیر کشور جهت باز کردن فضای تعامل و هم اندیشی میزبان اعضای شورای ستاد امربه معروف و نهی از منکر و معاونان و مدیران این ستاد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ وزیر کشور جهت باز کردن فضای تعامل و هم اندیشی میزبان اعضای شورای ستاد امربه معروف و نهی از منکر و معاونان و مدیران این ستاد بود.

این جلسه با دستور رییس محترم جمهور و در جهت هم افزایی و استفاده از ظرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای حل بحران های فرهنگی و اجتماعی و شکل گیری جریان عمومی تبیین تشکیل شد.

در این نشست صمیمی بر تعامل بیشتر دولت و ستاد با تمرکز بر کار برنامه ریزی شده و در چهارچوب روشن و مدون برای آسیب شناسی مسائل فرهنگی و اجتماعی تاکید شد.

رییس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وزرای کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و صمت، نمایندگان عضو شورا و نمایندگان بعضی دستگاه ها نقطه نظرات خود را بیان کردند.

در پایان با تنظیم مصوبات مقرر شد تا در جلسات آینده به صورت موضوعی و تخصصی مسائل مورد بحث و بررسی قرار گیرند و تصمیم گیری شود.