مجیدرضا نوروزی ، مدیرمسئول و خبرنگار بحرالعلوم نیوز ،  09 آذر 1401

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، روحانیون را موتور محرک مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی و حاکمیتی دانست و خواستار تشکیل هیأت اندیشه ورزی دستگاه های اجرایی از سوی این افراد برای احیاء و نظارت بر اجرای فریضتین واجب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، دکتر سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی در نشست تخصصی ائمه جماعت شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی و حاکمیتی کشور، مطالبه گری در بحث امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف ذاتی روحانیون دانست و گفت: روحانیون و ائمه جماعت، امر به معروف و نهی از منکر را از دستگاه های اجرایی مطالبه کرده و اگر فریضتین در این دستگاه ها به حاشیه رفته آن را احیاء کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، مطالبه گری را نیاز هر جامعه ای دانست و با یادآوری این نکته که قرآن نیز دستور می دهد گروهی باید مطالبه گر باشند، گفت: گاهی برخی از مدیران و مسئولان، امر به معروف و نهی از منکر را دخالت در مباحث مدیریتی می دانند لذا روحانیون در جهت رفع این برداشت اشتباه تلاش کنند.

وی یکی دیگر از خواسته های ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از ائمه جماعت دستگاه های اجرایی را در گام نخست برگزاری منظم جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر و در گام دوم پیگیری مطالبات مطرح شده در این شورا دانست.

عده ای از مدیران اعتقادی به امر به معروف و نهی از منکر ندارند

دکتر هاشمی گلپایگانی یادآور شد: عملکرد برخی از مدیران دستگاه ها به گونه‌ای است که گویا اعتقادی به امر به معروف و نهی از منکر ندارند لذا روحانیون باید پیگیری کنند چرا فریضتین در این دستگاه ها جدی گرفته نمی شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از مهم ترین وظایف روحانیون به ویژه ائمه جماعت دستگاه های اجرایی کشور را شناساندن معروفات مفقود شده و منکرات ایجاد شده آن دستگاه و اولویت بندی آن‌ها برشمرد و اظهار کرد: معروفات و منکرات هر دستگاه بر اساس وظایف، اختیارات، اقتضائات و ملاحظات قابل شناسایی و پیگیری است.

وی از روحانیون دستگاه ها خواست که با تحرک بیشتری ضمن تبیین معروفات فراموش شده و منکرات بوجود آمده، آن ها را اولویت بندی کرده و با ارائه راهکارهای عقلایی در پی اجرای فریضتین در دستگاه محل خدمت باشند.

تشکیل هیأت اندیشه ورز امر به معروف و نهی از منکر روحانیون دستگاه های اجرایی

دکتر هاشمی گلپایگانی همچنین خواستار تشکیل هیأت اندیشه ورز دستگاه های اجرایی از سوی روحانیون و ائمه جماعت این دستگاه ها برای پیگیری امر به معروف و نهی از منکر شد و تأکید کرد: یکی از شعبه های اندیشه ورزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی را باید روحانیون که کارشناسان دین هستند، تشکیل دهند تا ضمن تبیین ابعاد مختلف امر به معروف برای عملیاتی شدن آن وارد میدان شوند.