مجیدرضا نوروزی، خبرنگار بحرالعلوم نیوز، هفتم دی ۱۴۰۲

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: ۶۰ تا ۶۵ درصد جرائم شهرستان خرد هستند که بیشتر توسط افراد معتاد انجام می شود.

مهدی مهدوی کیا افزود: سرقت موضوعی فرابخشی است و صرفا یک دستگاه نمی تواند با آن مقابله کند.

وی ادامه داد: در حوزه سرقت براساس آمار ۹ ماهه امسال میزان سرقت ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر نقش پیشگیری در ووقع برخی جرائم و فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه یادوآور شد: در مورد موضوع تیراندازی در مراسم شادی اقداماتی و گردهمایی هایی انجام شد که با استقبال بالای مردم محلی همراه شد.